كاشي و سراميك   
 
 

کاش? وسرام?ک از محصولات عمده خاک رس و سفال م? باشند کاش? ها? سرام?ک? سطوح مکان ها? بهداشت? در داخل منازل و همچن?ن ب?مار?ستانها? را به صورت فراگ?ر در بر م? گ?رند امروزه به علت تنوع طرح و اندازه از آنها در سا?ر فضاها? عموم? و خصوص? استفاده م? کنند و به علت تنوع در مقاوت لعاب در مح?ط ها? ش?م?ا?? مختلف و فضاها?? مانند کارخانجات دارا? مح?ط ش?م?ا?? و ?ا آزما?شگاه ها ، کاش? تنها مصالح مورد مصرف م? باشد . سرام?ک ها ممکن است لعاب دار و ?ا بدون لعاب باشند .
لعاب کاش? ها در انوع مختلف در دسترس هستند لعاب مات ، ن?مه براق ، براق ، سف?د ?ا رنگ? وگلدار ، همچن?ن خشت کاش? ن?ز در ابعاد ، اشکال متنوع دارا? سطح? صاف ?ا بر جسته ، زبر ?ا طرحدار م? باشد که بر حسب مورد ومحل مصرف انتخاب م? شوند . خشک کاش? را که به آن بس?کوئ?ت م? گو?ند به کمک لعاب مورد نظر اندود م? کنند و ا?ن لعاب به صورت گرد مخلوط شده در آب به صورت معلق ( سوسپانس?ون ) م? باشد اندود م? کنند
.خشت آماده شده وارد کوره پ?ش پخت و سپس کوره اصل? م? شود و پس از پخت درجه بند? و بسته بند? م? گردد . درجه بند? کاش? ها بر اساس ک?ف?ت آن ، در ابعاد خشمک و لعاب کار? تع??ن م? گردد . کاش? با?د دارا? لبه ها? قائم ، ابعاد دق?ق و لعاب ?کنواخت و بدون پر?دگ? و خال باشد کاش? ها? لعاب? با ضخامت ? تا ?? م?ل?متر بر حسب مکان مورد مصرف ته?ه م? گردند . نوع? از ا?ن کاش? ها که سطح زبر تر? دارند منحصرا برا? کف استفاده م? شوند سرام?ک ها? موزائ?ک? ن?ز نوع? از سرام?ک ها هستند که از قطعات? با شکل هندس? و کوچک که به صورت شبکه ا? بر رو? ورقه ا? از کاغذ گراف مخصوص در کنار هم قرار گرفته اند ، تشک?ل م? شوند .
ا?ن سرام?ک ها رو? بستر? از ملات قرار م? گ?رند و پس از گرفتن ملات ، رو? آن را با آب خ?س م? کنند تا کاغذ آن جدا شود وسپس با دوغاب دور آنها را پر م? کنند .
 به طور کل? در مورد کاش? و سرام?ک با?د مندرجات استاندارد شماره ?? ا?ران رعا?ت شوداز دو غاب ماسه س?مان برا? چسباندن کاش? لعاب دار و ?ا بدون لعاب رو? سطوح قائم استفاده م? شود . نسبت حجم? ا?ن دوغاب ? :? است و برا ? پر کردن بندها از دوغاب س?مان و پودر سنگ بهره م? برند . دوغاب را م? توان با ماده دافع آب مخلوط نمود . در بعض? از موارد برا? چسباندن کاش? و سرام?ک از چسب ها? خم?ر? مخصوص استفاده م? کنند.
 ا?ن چسب ها غالبا بر رو? د?وارها? بتن? ?ا گچ? استفاده م? شوند. ا?ن نوع مواد معمولا در مقابل آب ، اس?د و مواد نفت? مقاوم م? باشند . با?د در اجرا? کاش? کار? موارد? مثل تراز ، شاقول و قائمه بودن زوا?ا رعا?ت شود و به هنگام استفاده از دوغاب ماسه س?مان که با سا?ر ملات ها به خصوص گچ و خاک و کاه گل چسبندگ? ندارند قبلا با?د د?وار به کمک ملات س?مان ساخته و ?ا اندود شده باشدو در اجرا? کاش? کار? با?د کل?ه نکات آجر چ?ن? مورد نظر قرار گ?رد.
?کاش?
خاک رس ، نسبت به کان? ذات? خود ، به گروه کائول?ن ALO?, ?SO?,?H?O و و هالوز?تها al?o ,?SO?,?h?o ومونت مورفوف?ت تشک?ل شده است . کاش?ها ، بهتر?ن مصالح موافق از نوع سرام?ک م? باشند که هم ارزان و هستند و هم استحکام و ظرافت و ز?با?? آنها ذخ?ره کننده است .
 کاش? ، دارا? انواع مختلف ساده ، برا? س?نه د?وار و انحنا دار برا? شروع و انتها? نبشها ونوع مخصوص قرن?ز که کاش? را با حالت ز?با?? ، به سرام?ک ?ا موزائ?ک و سنگ کف م? رساند، م? باشد . کاش?ها به صورت رنگارنگ و نقاش?ها و صور مشبک و برجسته و ?ا ?ک طرح ?ا در کل به صورت تابلو و نوشته و غ?ره ساخته م? شوند .
 کاش? در کارخانجات کاش? ساز? ، با لعاب و رو?ه زدن و پختن در جا ، با استحکام و اندازه ها? مختلف ساخته م? شود . لعابها معمولا از کائول?ن ، کوارتز ، فلدسپاتها و با اضافه کردن گچ و اکس?د آهن گرفته م? شود که برا? لوله ها? فاضلاب و غ?ره مصرف و در مورد رنگها از اکس?دها? فلزات استفاده م? شود . ا?ن مجموعه ها به صورت پودر آهن شده وبا دستگاه رو? کاش? کش?ده م? شود و در کارخانه خشک و پخته م? شوند و ا?ن عمل کاش? را ضد آب م? کند .برا? ممکن ساختن چسبندگ? کاش? با ملات ، آن را ?/? تا ? م?ل?متر برجسته م? سازند . کاش? با ابعاد ??*?? ال? ??*?? برا? د?وارهاست . از جمله سا?ر موارد ، نم? توان به موارد? نظ?ر کاربردها? بهداشت? مثل وان و روشو?? و موارد د?گر که پس از لعاب دادن ، بر رو? آنهاکارها? اضافه ، انجام م? گ?رد و به صورت سبک و تم?ز در م? آ?ند ، اشاره کرد . کاش?ها? د?وار? حداقل ? م?ل?متر و حداکثر ?? م?ل?متر ضخامت دارند تا انقباض نداشته باشند کاش?ها را ??? درجه گرما داده و فورا داخل آب ??-?? درجه قرار م? دهند ، در ا?ن قسمت احتمال ترک برداشتن آزما?ش م? شود کاش?ها در دما? ????- ???? درجه پخته شده و سپس از دادن لعاب ، آنها را دوباره ??? - ???? درجه حرارت م? دهند . کاش?ها طبق بند ?-?-? - آ??ن نامه سازمان برنامه ، از لحاظ نداشتن نقص ، درجه ?ک و با داشتن چند خال ?/? م?ل?متر در رو?ه ولبه درجه ? واگر ا?ن اشکالات ?-? م?ل?متر باشد درجه ? خوانده م? شوند.
  ?خم?ر چسب کاش? و سرام?ک به جا? بتن ماسه ?ا دوغاب
ا?ن ماده بصورت آماده قابل تحو?ل است برا? نصب کاش? و سرام?ک بر رو? د?واره ها? بتن? و گچ? و س?مان? و انواع قطعات پ?ش ساخته و سطوح قد?م? کاش?کار? شده ، ?عن? کاش? رو? کاش? و سرام?ک رو? سرام?ک و ?ا هر سطح آماده ا? ، مورد استفاده قرار م? گ?رد .
 خم?ر چسب کاش? بر پا?ه رز?نها? صنعت? با ک?ف?ت مورد لزوم ساخته م? شود و برا ?نصب کاش? و سرام?ک داخل ساختمان ها مورد مصرف قرار م? گ?رد ا?ن چسب پس از ساخته شدن در مقابل نفوذ آب ، رطوبت و عوامل جو? ، حرارت و ?خبندان کاملا مقاوم م? باشد از د?گر مشخصات ا?ن چسب ا?ن است که نصب کاش? و سرام?ک را بس?ار آسان نموده و دارا? قدرت چسبندگ? فوق العاده ا? بر رو? سطوح و خاص?ت الاست?ک کاف? وانعطاف پذ?ر? و مقاوم در قبال نشست ، مخصوصا ساختمان ها? بلند و در مورد تنش ها? ساختمان? ، لرزش و انقباض و انبساط ساختمان م? باشند از دو طر?ق سنت? ودوغاب? و لقمه چسب موجود که باعث تجمع حشرات مضر م? باشند بهداشت? و ?ا صرفه تر م? باشد .
 ?م?زان و طر?قه مصرف مقدار مصرف بستگ? به م?زان سطح ز?ر کار ( ز?ر ساز?) دارد .
هرچه سطح صاف و گون?ا?? تر باشد ، مقدار مصرف کمتر م? شود . بهتر است چسب را با ماله دندانه دار بصورت افق? و عموم? چند بار به سطح کش?ده آنگاه به دقت کاش? را نصب کرد . در سطوح صاف و ?کنواخت م?زان مصرف ? ک?لوگرم بر متر مربع م? باشد . پس از کش?دن چسب رو? سطح د?وار ، در دما? معتدل ( حدود ?? درجه سانت?گراد ) بهرت است حداکثر ظرف مدت ?? دق?قه ، نصب انجام گ?رد اگر د?رتر از ا?ن مدت زمان اجرا? نصب صورت گ?رد بعلت پوسته ، بصورت قشر نازک? ، گ?رش م? نما?د و اگر د?ر تر از ا?ن مدت زمان ، اجرا نصب صورت گ?رد بعلت پوسته ، بصورت قشر نازک? ، گ?رش م? نما?د و اگر در چن?ن شرا?ط نصب انجام شود ، اجرا کامل نبوده و قابل?ت چسبندگ? صح?ح نم? باشد . کاش? وسرام?ک ها بر رو? سطوح تا مدت ? ساعت قابل?ت جابجا?? دارد . دما? مح?ط با?د درحدود ?? درجه سانت?گراد باشد واگر درجه حرارت کاف? نباشد با?د مح?ط گرم شود ، سپس شروع به ا جرا کن?م .
حداقل ??% در صد کاش? با?د آغشته به خم?ر ?ا چسب به د?وار بارشد. در حالت چسباندن کاش? بر رو? کاش? قد?م? با?د با نوک چکش ت?شه دار ، کاش? قد?م? را مضرس نمود تا کار با ک?ف?ت مطلوب صورت گ?رد . شرا?ط نگهدار? و انبار دار? با هوا? معتدل و به دور از ?خبندان ? ماه م? باشد.
 ?پودر چسب کاش? و سرام?ک :
 ? مشخصات : پودر چسب کاش? وسرام?ک بر پا?ه س?مان و سا?ر مواد ش?م?ا?? متشکله تول?د شده و به منظور نصب کاش? و سرام?ک در کف ?ا د?واره ها? س?مان? مورد استفاده قرار م? گ?رد.
? خواص : پودر مورد بحث ، در مقابل نفوذ آب مقاوم بوده و به هم?ن سبب م? تواند جهت نصب کاش? وسرام?ک در کف آشپزخانه ، حمام ، دستشو?? و هر محل? در ساختمان مورد استفاده قرار م? گ?رد .
? شرا?ط کار : به دل?ل وجود مواد ش?م?ا?? تا ?+ درجه سانت?گراد قابل مصرف م? باشد و در صورت کم بودن درجه حرارت ، ?ا احتمال کاهش دما? هوا در ?? ساعت آ?نده ، با?د از اجرا? کاش? کار? صرف نظر نموده و ?ا مح?ط را گرم نگه داشت ، پودر کاش? و سرام?ک پس از خشک شدن دارا? مقاومت در برابر حرارت از ??- تا ??? درجه سانت?گراد م? باشد .
 ? مقدار وطر?قه مصرف : برا? مصرف چسب پودر? ، با?د قبلا ?ک پ?مانه آب را داخل ر?خته و سه پ?مانه پودر را در حال بهم زدن اضافه نموده و پس از ?? دق?قه ، خم?ر? صاف و ?کدست بدست م? آ?د . زمان منتظر ماندن پ?شنهاد? تا ظاهر شدن خواص مواد مختلف ش?م?ا?? که در چسب پودر? و جود دارد ضرور? است .
 ? توص?ه لازم :
چسب آماده شده در مدت کمتر از ?ک ساعت ، با?د مصرف شود ، در غ?ر ا?نصورت خشک شده وخراب م? شود . مقدار مصرف ، بستگ? به صاف ?ا ناصاف بودن ز?ر ساز? دارد ول? در حالت معمول? ? ک?لوگرم برا? ?ک متر مربع م? باشد پس از انتقال بر رو? سطح حداکثر تا ?? دق?قه باق? خواهد ماند پس از آن آن به علت تشک?ل پوسته مخصوص بر رو? آن حالت چسبندگ? رااز دست م?‌دهد. ماله مورد ن?از چسب پودر? و خم?ر? شانه‌ا? مخصوص بوده و از طرف شرکت سازنده تحو?ل م?‌گردد. چسب پودر? در ک?سه‌ها? ?? ک?لو?? به بازار عرضه م? شود.
 ?سرام?ک
موادآجر و سرام?ک و کاش? تقر?با به هم شباهت دارند و جزو سنگها? مصنوع? محسوب م? گردند سرام?ک از مواد خام و معمولا سنگها? رسوب? که ب?شتر از ??% Al?O? دارند ساخته م?‌شود. س?لکات آلوم?ن?وم ب? آب mAl?O?nSiO? که خواصشان با Fe, Ca , K , Mg, NA مقدار? فرق م? کند،‌به طور کل? خاک رس در دما? ب?شتر از نقطه ذوب (??-???? درجه) جزو طبقه نسوز قرار م?ر گ?ردد. ارز?اب?ب ک?ف? مواد خام رابطه نزدک? با منشأ آنها دارد که هدف کار مهندس?ن م? باشد خاکها? رس به نام رس آجر پز? جوش? با تخلخل لعابدار چ?ن? و سرام?ک? وجود دارند.
ذرات کوارتز فلدسپات ،‌م?کا و د?گر کان?ها رس را غن? م?‌کنند و بدون آن رس ضع?ف خواهد بود. سرام?ک از انواع خاک رس ساخته م?‌شود و منظور از درست کردن گل? است که اول حالت پلاست?ک داشته و پس از پخته شدن به صورت سنگ درآ?د اضافه کردن بازالت و بلند?ت و گران?ت حدود ?% و حدود ?% کرم?ت آن برا? ر?خته گر? خوب است. آجر بنا?? تنبوشه ها? کف و سوراخ دار برا? زه کش? و سفال پوشش پشت بام ها از انواع سرام?ک هستند کاش?ها? ضد اس?د و موارد مختلف تزئ?ن? مخصوصا به صورت کاش? معرق و تشت و گلدان و غ?ره از انواع سرا?ک م?‌باشند.
 سرام?ک توپر و ظر?ف سبک به صورت نماکار? کناره بخار?ها، فرش کف،مقره شمع و وسا?ل بهداشت? مثل کاسه توالت و دستشو?? وشبه موزائ??ک و حت? کاسه و بشقاب ساخته م?‌شوند به نوع سبک آن خاک اره قاط? م? کنند که بعد از پخته شدن سوراخ دار م?‌ماند و از خاکها? کائول?ن و رس و بان ش?ت (سرشو) و بگز?ت و غ?ره که به ترت?ب از پوس?ده شدن سنگها? آذر?ن فلدسپاتها? گران?ت? د?ور?ت? و گابرووگنا?س و پرف?ر که آب باران با CO? هوا و اکس?د کربن CO?H? بتدر?ج پوشان?ده است سنگها? کلس?م سد?م و کال?م به صورت س?ل?کاتها? آلوم?ن?وم? مانده که حدودا ?? درصد ماسه کارتز? دارد و برا? خالص? آن را م? شو?ند ?ادر ماسه شورها? گردندة درون آب م? چرخانند و ا?ن آب کائول?ن ها را در حوضچه ها ته نش?ن کرده و صاف و خالص م?‌:ند که در ا?ن صورت حدود ?? درصد س?ل?س SiO?، ??% اکس?د آلوم?ن?وم دارد که در ???-??? درجه ال? ال? ??? درجه آب ش?م?ا?? آن تبخ?ر شده و سخت م? شود و حرات آن با ازد?ادرس و اکس?د آهن بالا رفته تا ???? درجه م?‌رسد. بهتر?ن سرام?ک از ا?ن نوع خاک بدست م?‌آ?د. در سردشت، دره آستارا، فومن و .... خاکها? فوق وجود دارند.سرام?ک انواع پوک-که حدود ?% آب م?‌مکد - و سخت (سرام?ک ) - که کمتر آب جذب م?‌کند را شام? م?‌شود .
 در فونداس?ون تا سقف ساختمان در مراحل مختلف مصرف دارد. سرام?ک رنگها? مختلف سف?دو زرد روشن دارد. نوع سف?د که پرسلن (Porcelain) خوانده م? شود دارا? دو گونه د?ر ذوب و زود ذوب است. گونه د?ر ذوب آن دارا? مواد اضافه شده اکس?د آهن و کوارتز و ماسه و سا?ر مصالح م?‌باشد.
محصولات آنها در آجرنما، سرام?ک، موزائ?ک کف و لوله‌ها? فاضلاب مصرف دارد گونه زود ذوب آن که کوارتز و ماسه و آهک و مواد آل? اضافه شده دارد در آجرها? سوراخدار و سبک مصرف م?‌شود. درجه پلاست?س?ته سرام?ک به دانه بند? رس مربوط م? شود و با کم کردن مواد ماسه ا? ز?اد م?‌شود . درشت آن که ماسه‌ا? است ??/? تا ? م?ل?متر و ر?ز آن تا ???/? تا ??/? م?ل?متر م?‌باشد. سرام?ک ضد حرارت و صدا از تفاله کوره ها? بلند با فوران بخار و هوا فشرده و بر پا?ه مواد دولوم?ت و آهک رس دار و ش?ست و رس آهک? بوجود م?‌آ?ند، تفاله ها دارا? اکس?دها? Na?O?, NaO?, K?O?, P?O?, S, PbO, ZnO, FeS, Al?O? ,TiO?, SiO?, CaO? , CaO, MgO, MnO, Ca, N, Cu, F , Fe?O?, CeO? م? باشد با ?? حرف قرنها نوشته بوجود آمده با چند علامت را?انه ، قدرتها? محاسبات? م?ل?ارد? حاصل شده با مواد بالا در ک?ف?تها? مختلف حرارت‌ها و درصدها? متعدد، م?‌شود ب?‌نها?ت ترک?ب درست کرد، برا? ا?ن است که هزاران سال است ا?ن کار شروع شده و ادامه دارد و هر کس به دنبال بررس? سرام?ک?ها? عهد عت?ق و گذشته است.
تاريخ : یکشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۸۷ | 17:28 | نویسنده : شعبانی |
  • سی کی هاست
  • خرید بک لینک